Regulamin sklepu

Regulamin, który czytasz, dotyczy serwisu internetowego pod adresem https://ewelinakrason.pl. Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu moduł strony, która umożliwia zakup produktów (Treści cyfrowych i Usług online), będziemy nazywać „Sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi: zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym: zapisyewelinakrason@gmail.com 

Kto sprzedaje Treści cyfrowe oraz świadczy Usługi online w tym serwisie?

Usługodawcą jest właściciel sklepu Ewelina Krasoń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Krasoń al. Sikorskiego 18 lok. 152, 02-765 Warszawa, NIP: 5213832299, REGON: 380610528

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z serwisu https://ewelinakrason.pl, jak również osób kupujących Treści cyfrowe lub korzystające z Usług cyfrowych lub Usług online w ramach Sklepu lub po zakupie, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsiębiorcy.

Wyjaśnienie definicji

Ewelina Krasoń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Krasoń al. Sikorskiego 18 lok. 152, 02-765 Warszawa, NIP: 5213832299, REGON: 380610528

Usługodawca

Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://ewelinakrason.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów.

Sklep

Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe i Usługi online. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Formularz zamówienia

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu.

Klient

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument

To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Produktu, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności zapisane w formacie .PDF, .MP3, .MP.4, .EPUB, .MOBI, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: nagrane kursy, masterclassy, warsztaty lub spotkania online, e-booki, materiały elektroniczne do pobrania lub udostępnione w Koncie Użytkownika albo przesłane w wiadomości mailowej w formie linku do pobrania, po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę.

Treść cyfrowa

To usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na odległość (online) w związku z charakterem sprzedawanych Produktów i zgodnie z ich opisem w Sklepie lub odrębną umową indywidualną zawartą między stronami. Do Usług online zalicza się: kursy online, konsultacje online, masterclassy, szkolenia online i inne usługi – wszystkie prowadzone online na żywo (live).

Usługa online

To usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta na odległość (online) w związku z charakterem sprzedawanych Produktów i zgodnie z ich opisem w Sklepie lub odrębną umową indywidualną zawartą między stronami. Do Usług online zalicza się: kursy online, konsultacje online, masterclassy, szkolenia online i inne usługi prowadzone online (live).

Usługa cyfrowa

Wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie produkty lub usługi podlegające sprzedaży, w tym w szczególności Usługi online i Treści Cyfrowe. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści cyfrowej lub Usłudze online.

Produkt

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Cena

grupa w serwisie społecznościowym (w szczególności: Facebook) dostępna dla Klientów, którzy dokonali zakupu Produktu powiązanego z tym dostępem. Za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych Usługodawca dostarcza swoje Produkty przez np. przeprowadzenie Usługi online (kursu) live w zamkniętej grupie w mediach społecznościowych oraz opublikowania w niej Treści cyfrowych do pobrania przez Klientów. Usługodawca może zamieszczać w grupie w mediach społecznościowych szczegółowe informacje dotyczące Produktów i publikować Treści cyfrowe powiązane z zakupionym Produktem lub Usługą online. Dostęp do grupa w mediach społecznościowych może stanowić również jeden z elementów Produktu, udostępniany przez Usługodawcę w celu swobodnych rozmów między sobą dla uczestniczek Usług online

Grupa w mediach społecznościowych

Świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Usługa Elektroniczna

To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usług online, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa

Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącą Treści cyfrowej lub Usługi online i kierowane jest do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Zamówienie

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetleniu podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych.

Koszyk

Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi online.

Promocje

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Regulamin

Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

Cena Początkowa

Najniższa Cena, w której produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni

Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

Cena Promocyjna

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Akceptacja oświadczeń w procesie składania Zamówienia i zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest jego postanowieniami.
3. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie wymagań technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie aktywnego konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych oraz koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
g) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.
7. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem Promocji i obniżką Ceny (Ostatnia Najniższa Cena).
8. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że jest on w Cenie Promocyjnej.
9. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Treści cyfrowej lub Usługi online. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się w niniejszym Regulaminie w części „Opinie o Produktach i ich weryfikacja” oraz w postaci notatki w Sklepie przy opiniach.
10. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Produktu na stronie Sklepu.
11. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz zamówienia itd.).

Rodzaje usług online i warunki rezygnacji z usług online

1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy Usługi online na odległość tj. przez podaną platformę internetową, Grupę w mediach społecznościowych (w zależności od opisu Usługi online), które prezentuje w Sklepie i do których dostęp i możliwość skorzystania sprzedaje za jego pośrednictwem, a w szczególności do Usług online zalicza się:
a. Kursy online, masterclassy, szkolenia online – Usługi online polegające na przeprowadzeniu przez Usługodawcę w Grupie w mediach społecznościowych lub przez wskazaną platformę internetową – kursu, masterclass, szkolenia lub innego wydarzenia online live (na żywo) o charakterze edukacyjnym lub szkoleniowym. Jeżeli opis Usługi online tak stanowi – w ramach Usługi online Usługodawca umożliwia również Klientowi odtworzenie (przez określony czas) nagrania z tego wydarzenia za pośrednictwem Grupy w mediach społecznościowych lub linku udostępnionego Klientowi w wiadomości mailowej. Dokładny opis, czas trwania tej Usługi online, tematyka, terminy spotkań i czas dostępu do nagrania lub Treści cyfrowych udostępnionych w ramach Usługi online oraz dostęp do Grupy w mediach społecznościowych są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie lub w wiadomości mailowej przesyłanej przez Usługodawcę do Klienta po złożeniu Zamówienia. Na ten rodzaj Usług online mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe (o ile opis Usługi online tak stanowi). Do zakupu Usługi online konieczne jest jej wcześniejsze opłacenie.
b. Inne Usługi online opisane w Sklepie,
2. Szczegóły dotyczące konkretnej Usługi online podane są w jej opisie w Sklepie lub w dodatkowej umowie (o ile opis Usługi online lub jej charakterystyka przewiduje konieczność zawarcia dodatkowej Umowy).
3. Usługa online może być świadczona za pośrednictwem Grupy w mediach społecznościowych (np. Facebook), o ile opis Usługi online tak stanowi. Wówczas Klient oprócz posiadania dostępu do Internetu, powinien posiadać konto użytkownika na wskazanej przez Usługodawcę platformie społecznościowej, w celu skorzystania z Usługi online. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze przez dostawcę tych usług z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się do znalezienia innej platformy, która pozwoli na świadczenie Usług online na rzecz Klienta.
4. Klient może zrezygnować z Usługi online pod warunkiem, że Usługa online nie została w całości zrealizowana. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za tę Usługę w wysokości proporcjonalnej do jej wykonania np. proporcjonalnie do czasu jej trwania, proporcjonalnie do stopnia jej wykonania, zwrócenia pełnej wartości dostarczonych Treści cyfrowych (wartość dostarczonych nagrań), ilości przeprowadzonych spotkań itp. Klient może zostać również zobowiązany do naprawienia szkody, którą Usługodawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Usługodawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego poprzez zapłatę 50% ceny za okres pozostały do zakończenia Usługi online). W przypadku, gdy Usługa online została wykonana w całości tj. kurs online, masterclass, szkolenie zostały przeprowadzone w całości i nagranie zostało udostępnione Klientowi – Klient nie ma możliwości rezygnacji.

Rodzaje Treści cyfrowych dostępnych w Sklepie

1. Usługodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Treści Cyfrowe, a w szczególności:
a. nagrane kursy, masterclass, warsztaty lub inne nagrane wydarzenia online,
b. e-booki,
c. inne Treści cyfrowe opisane w Sklepie,
z których korzystanie zostało uregulowane w niniejszym Regulaminie.
2. Treści cyfrowe mają postać elektroniczną, w szczególności mogą być zapisane np. w formacie: .PDF, .EPUB, .MP3, .MOBI i nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym. Informacje o formacie danej Treści Cyfrowej są każdorazowo umieszczone w opisie Produktu.
3. Szczegółowe informacje dotyczące Treści cyfrowej zawsze znajdują się w jej opisie na stronie Sklepu.
4. Odstąpienie od umowy na dostarczenie Treści cyfrowych lub rezygnacja z zawartej umowy nie będzie możliwa po dostarczeniu zamówionych Treści cyfrowych, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w części „Odstąpienie od umowy” Regulaminu.

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu

1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest prowadzenie sklepu internetowego i umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia z Usługodawcą Umowy.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie również inne Usługi Elektroniczne:
a. Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
b. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
c. Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka;
d. Usługę przesłania opinii do Usługodawcy;
e. Usługę udostępnienia Treści cyfrowych i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu;
f. możliwość zamieszczenia opinii do zakupionego Produktu,
3.W przypadku zakupu Usługi online (np.: kursu online, masterclass itp.), która zgodnie z opisem Produktu w Sklepie zostanie przeprowadzona i udostępniona w Grupie w mediach społecznościowych, Usługodawca prześle Klientowi link do Grupy w mediach społecznościowych (np. Facebook) w drodze wiadomości mailowej. Dołączenie do Grupy w mediach społecznościowych przez Klienta będzie możliwe po pozytywnym przejściu weryfikacji jego danych (tj. podaniu w formularzu widniejącym przed przystąpieniem do Grupy adresu mailowego, podanego w formularzu Zamówienia w Sklepie).
3. Klient otrzymuje na adres e-mail informacje o wykupionej Usłudze online lub Treści cyfrowej i dane do przystąpienia do Grupy w mediach społecznościowych (link).
4. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
5. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
6. Usługa wystawiania opinii Usługodawcy, jest wykonywana za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie przy danym Produkcie. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.
8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
10. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Wymagania techniczne

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz korzystania z niego przez innych Klientów.
2. Do skorzystania z Usług Elektronicznych oraz funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, przesłania opinii potrzebne są:
a. urządzenie (komputer, tablet, telefon lub in.) oraz dostęp do Internetu,
b. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (w miarę możliwości – w zaktualizowanej wersji). Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
c. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości mailowych przez Klienta,
3. Warunkiem skorzystania z Usług online lub Treści Cyfrowych (w szczególności e-booków, kursów i materiałów elektronicznych):
a. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie np.: .PDF, .EPUB, .MP3, .MP4, .MOBI – posiadanie programu obsługującego takie pliki oraz umiejętność korzystania z tych programów,
b. w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki .MP4 lub .MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty oraz umiejętność korzystania z tych programów,
c. w przypadku, gdy Usługa online jest świadczona przez wskazaną przez Usługodawcę Grupę w mediach społecznościowych – posiadanie konta w mediach społecznościowych, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w regulaminie danej platformy,
4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych w Regulaminie wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Klient źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Klienta do Usługodawcy lub od Usługodawcy do Klienta.
5. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwaniom, modyfikacji lub zniekształceniom danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
7. Korzystanie ze Sklepu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest przez Usługodawcę zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu w jej stopce pod nazwą „Polityka Prywatności”.
8. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:
a. aktualny system antywirusowy,
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.
9. Usługodawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
10. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Sklepu.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów poprzez Sklep.
2. Główne cechy Produktów oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści cyfrowej lub Usługi online na stronie Sklepu.
3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.
4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do dostarczenia Treści cyfrowych lub świadczenia Usług online na rzecz Klienta za Cenę wskazaną na stronie Sklepu, płatną przez Klienta.
6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok.
7. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Treści cyfrowej lub Usługi online do Koszyka, po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia.
8. Klient jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść cyfrowa lub Usługa online, sposób płatności.
10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
11. Warunkiem złożenia Zamówienia, oprócz wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Produkt po wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.
12. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści Cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści Cyfrowej), o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści Cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie.
13. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Usługi online, której rozpoczęcie świadczenia planowane jest przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, konieczne jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie Usługi online i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego jej wykonania, o ile wolą Klienta jest świadczenie Usługi przez Usługodawcę na jego rzecz niezwłocznie po jej zakupie.
14. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Produkt.
15. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny), ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.
16. Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.
17. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora, w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.
18. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
19. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.
20. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
21. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Produktów, wskazana przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
22. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu i szczegóły zakupionego Produktu (w tym również link do Grupy w mediach społecznościowych).
23. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu.
24. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
a. płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,
b. przelew tradycyjny,
c. płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.
25. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj. faktura lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
26. Płatność za Produkt dokonywana jest przy pomocy serwisu Serwis Przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowa 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Nr KRS 0000347935, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP24/2014.
27. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.
28. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są̨ zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
29. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają̨ zrealizowanie płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub dostawcy usług płatniczych.
30. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.
31. W przypadku zakupu Produktu, związanego z koniecznością ustalenia indywidualnych terminów świadczenia Usług online, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 5 dni roboczych od opłacenia Zamówienia na podany w Zamówieniu adres mailowy lub telefonicznie, w celu uzyskania informacji, co do konkretnych szczegółów i terminu realizacji Usługi online.
32. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w procesie zakupowym, Usługodawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia.

Treści cyfrowe i Usługi online

1. Treści cyfrowe i Usługi online oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści edukacyjnych i związanych z tematyką makijażu. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca dostarcza Klientowi Treści cyfrowe i/lub świadczy Usługi online zgodnie z Zamówieniem Klienta.
2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do Treści cyfrowych i Usług online zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.
3. Ceny Produktów prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.
4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług online lub Treści cyfrowych poszczególne warianty mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępu do materiałów.
5. Wszystkie Produkty prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie Produktu, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.
6. Z chwilą dołączenia do grupy na platformie społecznościowej po zakupie kursu online lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści cyfrowej lub Usługi online, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów, ich pobrania z platformy kursowej lub uzyskania do nich dostępu w jakikolwiek inny sposób, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi a Umowa wykonana w całości, przez co Klient traci możliwość rezygnacji i odstąpienia.
7. Pobranie Treści Cyfrowych lub dostęp do Usług online mogą być ograniczone ilościowo lub poprzez wykorzystanie wyznaczonego do pobrania hasła lub kodu, którego użycie również może być ograniczone ilościowo. Ma to na celu zabezpieczenie Usługodawcy przed dostępem osób nieuprawnionych do Treści cyfrowych lub Usług online. W przypadku wystąpienia problemów z dostępem Klienta do Treści cyfrowych lub Usług online, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą mailowo na dane kontaktowe (mail, telefon) podane we wstępie Regulaminu lub w Sklepie.
8. Jeżeli w opisie Produktu Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi online, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).
9. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów prezentowanych w sprzedawanych Produktach koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów (w szczególności z nagrań otrzymanych w ramach Produktu), w tym w szczególności poprzez podejmowanie prób wykonania makijażu w sposób prawidłowy i zaprezentowany przez Usługodawcę, przy użyciu kosmetyków odpowiadających składem, kolorem i innymi cechami kosmetykom prezentowanym przez Usługodawcę, aktywne uczestnictwo w prowadzonych kursach, masterclassach i innych Usługach online, samodzielna praca w sposób wskazywany przez Usługodawcę. Wyniki, techniki makijażu, cele i makijaże demonstrowane w Produktach i podczas świadczenia Usług online stanowią możliwe do osiągnięcia rezultaty, ale sukces podejmowanych działań, kursów zależą od indywidualnych zdolności, podejścia, sposobu wykonania makijażu, stosowanych kosmetyków, cery, na której wykonywany jest makijaż, umiejętności oraz działań podejmowanych przez Klienta, a także innych czynników życiowych Klienta oraz jego umiejętności i staranności. Dlatego z uwagi na powyższe, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie przez Klienta efektu odmiennego niż zaprezentowany w zakupionym Produkcie lub brak uzyskania efektu satysfakcjonującego dla Klienta.

Zasady korzystania i członkostwa w Grupie w mediach społecznościowych utworzonej przez Usługodawcę

1. Klient może korzystać z Grupy w mediach społecznościowych, utworzonej przez Usługodawcę wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Grupy w mediach społecznościowych w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
2. Usługodawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Usługodawcę kursów, masterclass, świadczonych Usług online lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Grupy w mediach społecznościowych.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
4. Klient zobowiązany jest korzystać z dostępu do utworzonej przez Usługodwcę Grupy w mediach społecznościowych w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, regulaminem mediów społecznościowych, w których Grupa została utworzona i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
a. korzystać z utworzonej przez Usługodawcę grupy w mediach społecznościowych w sposób niezakłócający korzystania z Grupy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Grupy w mediach społecznościowych lub jej użytkowników,
b. nie udostępniać danych dostępowych do Grupy w mediach społecznościowych jakimkolwiek osobom trzecim,
c. nie rozpowszechniać, nie udostępniać poza Grupą w mediach społecznościowych jakichkolwiek materiałów, danych osobowych, postów, komentarzy innych członków Grupy w mediach społecznościowych lub jakichkolwiek innych treści i nagrań, do których Klient uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu i dostępu do Grupy w mediach społecznościowych, utworzonej przez Usługodawcę,
d. nie rozpowszechniać kursu, masterclass, szkolenia ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
5. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z usług Usługodawcy lub utworzonej przez niego Grupy w mediach społecznościowych muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.
6. W razie korzystania z Grupy w mediach społecznościowych w sposób sprzeczny z niniejszym punktem Regulaminu, Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia Klienta z Grupy w mediach społecznościowych bez możliwości domagania się zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

Prawa autorskie

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści i Produktów dostępnych w ramach Sklepu, w ramach Grup w mediach społecznościowych lub innych narzędzi za pośrednictwem, których Usługodawca świadczy Usługi online lub udostępnia Treści cyfrowe. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, umieszczając stosowny zapis w opisie Produktu lub przesyłając warunki w wiadomości mailowej.
2. Treści publikowane w Sklepie oraz wszelkie Produkty prezentowane za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem Grup w mediach społecznościowych oraz Treści cyfrowe i materiały oraz nagrania powstałe w ramach świadczonych Usług online lub Usług cyfrowych – zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w Grupie w mediach społecznościowych, Produktach, nagraniach czy związanych z nimi materiałach, w szczególności ich fragmentów, transkrypcji, autorskich metod i technik, grafik, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć i in.
3. Autorskie metody i techniki makijażowe prezentowane podczas świadczonej na rzecz Klienta Usługi online również chronione są prawem autorskim i zabronione jest przypisywanie sobie ich autorstwa.
4. Klient może korzystać z dostarczonych Produktów wyłącznie na własny użytek. Zabrania się Klientowi, a szczególnie Klientowi stanowiącemu Przedsiębiorcę wykorzystywania jakichkolwiek treści i autorskich metod oraz technik makijażowych Usługodawcy, dostarczonych w ramach zakupionego Produktu, w celu stworzenia produktu tożsamego lub podobnego do nabytego Produktu (jak np. stworzenie kursu online, masterclass lub treści cyfrowych lub in., z zastosowaniem autorskich metod Usługodawcy, przedstawionych w Produkcie lub o tej samej tematyce i powieleniem makijażu wykonanego przez Usługodawcę), którego wprowadzenie na rynek lub rozpowszechnienie (choćby nieodpłatne) wywoła szkodę dla Usługodawcy, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową z roszczeniem o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie.
5. Klient zamawiając Produkt lub korzystając z Usług online Usługodawcy świadczonych w ramach jego działalności – zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z nich przez czas oznaczony, zezwalającą Klientowi jedynie na ich odtworzenie, na zasadach określonych w Regulaminie i opisie Produktu.
6. W przypadku korzystania z Produktu i przekazanych nagrań w celu inspirowania się ich treścią lub korzystania z niego w celu komercyjnym lub zarobkowym, np.: przez Klienta przy tworzeniu własnego produktu (na podstawie dozwolonego użytku), należy oznaczyć Usługodawcę i jego Produkt jako źródło inspiracji lub cytowany utwór poprzez podanie pełnego autorstwa (imię i nazwisko Usługodawcy – Eweliny Krasoń oraz nazwę Produktu np. nazwę kursu/masterclass z linkiem w Sklepie).
7. Klient może korzystać z wyuczonych metod makijażowych i wykonywać makijaże tożsame z makijażem prezentowanym przez Usługodawcę podczas świadczonych Usług online lub w nagraniach, ale nie może przypisywać sobie autorstwa metod i technik makijażowych oraz tworzyć produktów tożsamych z Produktami, z których korzystał u Usługodawcy. Usługodawca w żaden sposób nie zabrania swoim Klientom korzystania z jego Produktów i tworzenia tożsamych makijaży w ramach działalności make up i charakteryzacji na żywo, ale chroni autorstwo swoich metod wypracowanych na przestrzeni lat.
8. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu i prezentowanych w jego ramach treści, materiałów, nagrań, nie daje Klientowi żadnych praw do przypisywania sobie autorstwa technik makijażowych prezentowanych przez Usługodawcę w zakresie w jakim są one zindywidualizowane i autorskie.
9. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowe lub dane do Grupy w mediach społecznościowych.
10. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów oraz w ramach innych narzędzi, za pośrednictwem których Usługodawca świadczy Usługi online lub dostarcza Treści cyfrowe (np. grupa w mediach społecznościowych, platforma kursowa) w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
b. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu, oraz dostępnych w Grupie w mediach społecznościowych lub platformie kursowej,
c. odpłatnego rozpowszechniania treści przekazanych Klientowi w ramach korzystania z Produktów lub publikowanych w Grupie w mediach społecznościowych oraz jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
d. nieodpłatnego rozpowszechniania treści przekazanych Klientowi w ramach korzystania z Produktów lub publikowanych w Grupie w mediach społecznościowych oraz jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
11. Klient nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Produktu (w całości lub we fragmentach) ani treści przekazywanych w nagraniach. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Treści cyfrowej lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń́). Niedozwolone jest również̇ dystrybuowanie Treści cyfrowych, udostępnianie, rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie nagranych samodzielnie przez Klienta materiałów podczas korzystania z Usługi online (kursu/masterclass i in), jak również przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.
12. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Usługodawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii, treści lub egzemplarza Produktu albo tytułem kradzieży autorstwa wypracowanych przez Usługodawcę metod i technik makijażowych o zindyndywidualizowanym charakterze.
13. Usługodawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Usługodawcę Usług online lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Grupy w mediach społecznościowych lub jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu z Umową.
3. Jeżeli Produkty są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową oraz wartość Produktów zgodnych z Umową.
6. Usługodawca doprowadza Produkt do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia do zgodności z Umową ponosi Usługodawca
7. Jeżeli Produkty są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;
b. Usługodawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z punktem 6;
c. brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
d. z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni
9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację.Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta –https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Produktów dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Produktu istniał w chwili jej dostarczenia.
14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, która jest wskazana w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.
15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Produktów dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
16. Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
a. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.
17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.
19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy

1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści cyfrowej lub wykonania Usługi online przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą z momentem wykonania Usługi online lub z momentem dostarczenia Treści cyfrowych.
2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych lub Usługi online, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna lub Usługę online za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać. Po przesłaniu danych logowania do transmisji live/nagrania video Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy , tym samym zwrotu środków za zakupioną usługę.
3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działania Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści cyfrowych lub Usług online. W związku z tym dostarczenie Treści cyfrowych lub wykonanie Usługi online przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, aby wykonywanie Usługi online rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem określonej ceny Usługi online oraz wartości Treści cyfrowych dostarczonych w wykonywaniu Usługi online.
6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.
4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Opinie o Produktach i ich weryfikacja

1. Usługodawca umożliwia swoim Klientom przesyłanie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty Usługodawcy.
3. Opinie wystawiane i przesyłane są do Usługodawcy poprzez:
a. Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,
b. Przesłanie wiadomości prywatnej przez Klienta, który nabył Produkt od Usługodawcy, za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) lub w komunikatorze (np. Messenger, Whatsapp), a Usługodawca publikuje przesłaną opinię w Sklepie,
c. za pośrednictwem Grupy w mediach społecznościowych,
d. za pośrednictwem formularza opinii dostępnego w Sklepie przy danym Produkcie.
4. Opinie mogą być udostępniane przez Usługodawcę bezpośrednio na stronie Sklepu (np. przy danym Produkcie lub w zakładce albo części „Opinie” albo „Sprawdź opinię o produktach” lub o podobnym brzmieniu).
5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów u Usługodawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów w celu wystawienia opinii o Produkcie.
6. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
7. Usługodawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
a. opublikowanie nadesłanej opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, przed jej opublikowaniem, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych (jeżeli opinia została przesłana za pośrednictwem konta społecznościowego) i faktu zakupienia Produktu oraz jego rodzaju,
b. w razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Usługodawcy lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: zapisyewelinakrason@gmail.com
9. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.
10. Usługodawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne, ale udostępnia tylko wybrane z nich (nie są udostępniane wszystkie opinie, które otrzymał Usługodawca).

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów oraz rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Produktów a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.
4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.
6. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.
7. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.
3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.
4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu, grupie w mediach społecznościowych lub platformie kursowej udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczególności w Internecie, tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.
 

Regulamin obowiązuje od dnia: 02.04.2024 r.

Regulamin obowiązujący do dnia 02.04.2024 – https://ewelinakrason.pl/regulamin-old/

 

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: Eweliną Krasoń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Krasoń al. Sikorskiego 18 lok. 152, 02-765 Warszawa, NIP: 5213832299,

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Produktów:

Nazwa Produktu:___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________ Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________

 

podpis oraz data Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Ewelina Krasoń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Krasoń al. Sikorskiego 18 lok. 152, 02-765 Warszawa, NIP: 5213832299,

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.